వీవర్స్ యునైటడ్ ఫ్రంట్ 'పొలిట్ బ్యూరో సమావేశానికి' ఆత్మీయ ఆహ్వానం అమ్మా/అయ్యా, 🙏ఆంధ్రప